Všeobecné obchodné podmienky

Platné od 16.6.2019

Článok 1

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu dekoracnetabulky.sk (ďalej len „Stránka“). Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej len „Zákazník“) bez obmedzenia. Zákazník zaslaním objednávky súhlasí a akceptuje tieto VOP ako aj Reklamačný poriadok s ďalšími podmienkami uvedenými na Stránke a príslušnými právnymi predpismi.
 2. Predávajúcim je v zmysle týchto VOP spoločnosť GMKdesign s.r.o. so sídlom Topoľčianska 3, 851 05 Bratislava, IČO: 50 996 126, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 1122005/B, e-mail: info@gmkdesign.sk, info@dekoracnetabulky.sk (ďalej len „GMKdesign“). Spoločnosť nie je platcom DPH.
 3. Objednávka je jednostranný právny úkon Zákazníka, ktorým si Zákazník objednáva u Predávajúceho tovar alebo služby. Objednávka môže byť zaslaná Predávajúcemu aj ako elektronický objednávkový formulár, uvedený na stránke spoločnosti alebo písomne.
 4. Zákazník je osoba, ktorá si v súlade s tými VOP objedná tovar alebo službu u Predávajúceho. Zákazníkom môže byť fyzická osoba nepodnikateľ, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba.
 5. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj so sídlom Prievozská 32, P.O.Box č. 5, 820 07 Bratislava.
 6. Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej obsahom je záväzok Predávajúce v dohodnutej lehote dodať Kupujúcemu tovar a Kupujúci sa zaväzuje za tovar zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu a tovar prevziať v súlade s dohodnutými podmienkami, pričom platí:
  1.  v prípade Kupujúceho, ktorým je fyzická osoba nepodnikateľ, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „Spotrebiteľ“) je uzatvorená v súlade s ust. § 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
  2. v prípade ostatných Kupujúcich je Kúpna zmluva uzatvorená v súlade s ust. § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

Článok 2

Postup pri Objednávke – Uzatvorenie zmluvy

 1. Zákazník si môže na Stránke objednať akýkoľvek tovar alebo vyhotovenie tovaru (ďalej len „Zákazka“) jeho umiestnením do „Košíka“. V prípade, ak súčasťou zákazky bude tlač vlastnej fotky, je potrebné, aby fotka spĺňala parametre uvedené v časti Technické parametre. V prípade, ak fotka uvedené parametre nespĺňa a Zákazník aj napriek tomu budete požadovať vytlačenie uvedenej fotky na tovare, beriete na vedomie, že tlač nemusí spĺňať Vaše očakávania a za vzniknuté rozdiely neručíme, potvrdením náhľadu  berieme Vašu Objednávku ako záväznú. Na základe Vami zadaných parametrov a požiadaviek bude Vaša Zákazka vybavená v lehote maximálne 30 kalendárnych dní.
 2. Odoslaním objednávky Zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s vlastnosťami tovaru uvedenými buď priamo pri tovare alebo v Technických podmienkach, o jeho cene alebo tvorbe ceny a o ostatných nákladoch, vrátane nákladov na dodanie, prepravu a pod. Zákazník sa odoslaním objednávky zaväzuje cenu zákazky predávajúcemu uhradiť.
 3. Zákazník je oprávnený zvoliť si spôsob úhrady z možností uvedených predávajúcim v formulári „Objednávka“ uvedenej na stránke Predávajúceho (platba predom, platba na dobierku).
 4. Zákazník berie na vedomie, že každý produkt, ktorý je objednaný na našej stránke je vyrábaný výhradne na základe osobitných požiadaviek Zákazníka, je vyrobený na mieru a určený osobitne pre Vás ako nášho Zákazníka.
 5. Súčasťou dodávky, nie je inštalácia ani montáž tovaru. Návod na inštaláciu tovaru, ak z povahy tovaru vyplýva, že je potrebné dodržať osobitný postup je súčasťou Technických podmienok, prípadne bude zaslaný spolu s tovarom.

Článok 3

Cena za tovar, cenníky a ich platnosť

 1. Cena za tovar je stanovená v súlade s Cenníkom, ktorý je zverejnený na našej stránke pri jednotlivom tovare prípadne v osobitnom Cenníku. V prípade, ak cenu tovaru nie je možné určiť v súlade so zverejneným Cenníkom, najmä z dôvodu individuálnych požiadaviek Zákazníka, je Zákazníkovi po doručení objednávky cena zákazky oznámená obratom na základe posúdenia individuálnych požiadaviek Zákazníka. V prípade akceptácie ceny je Objednávka záväzná.
 2. Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne informovať Zákazníka o prípadnej zmene ceny Zákazky, v dôsledku zmeny vstupnej ceny materiálu.
 3. Zákazník berie na vedomie, že v prípade neprevzatia tovaru, ktorý bol vyrobený na základe jeho osobitnej požiadavky je povinný okrem nákladov na dopravu v sume 3,00 € a poštovné v sume 3,00 € uhradiť Predávajúcemu škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s realizáciou zákazky.
 4. Zákazník sa zaväzuje uhradiť Cenu spôsobom, ktorý si vybral na stránke na základe doručenej faktúry. Predávajúci doručí Zákazníkovi faktúru elektronicky, prípadne bude Zákazníkovi doručená do Dodacieho miesta spolu s dodávkou Zákazky. Faktúra vystavená Predávajúcim je daňovým dokladom.

Článok 4

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci sa zaväzuje súlade s Objednávkou dodať objednaný tovar, alebo službu riadne a včas. Termín dodávky, balenie, cena ako aj spôsob prepravy a preberanie Zákazky je dohodnuté v Objednávke. Predávajúci je oprávnený dodať Kupujúcemu Zákazku po častiach, o čom je Kupujúceho povinný bezodkladne informovať. Dodatočné prepravné náklady v takom prípade hradí Predávajúci. Kupujúci sa zaväzuje prevziať každé čiastočné plnenie Zákazky.
 2. Termín dodávky je 30 dní, alebo  na základe dohody odo dňa doručenia objednávky, a v prípade individuálneho tovaru, odo dňa potvrdenia náhľadu a úhradou zálohy/ceny na základe zaslanej faktúry. V prípade, ak je termín dodávky kratší ako 7 pracovných dní, Predávajúci účtuje príplatok vo výške 10€ za každý jeden kus tovaru. Pokiaľ Zákazník neuvedie inú adresu dodania Zákazky platí, že miestom dodania je adresa uvedená Zákazníkom v objednávke.
 3. Súčasťou dodávky sú aj sprievodné doklady: návod na použitie, prípadne návod na inštaláciu tovaru.
 4. V prípade individuálnych požiadaviek Zákazníka poskytujeme aj tlač vlastnej predlohy, prípadne fotografie. Zákazník berie na vedomie, že za spracovanie individuálnej fotografie je Predávajúci oprávnený účtovať príplatok za spracovanie každej fotografia v zmysle Cenníka prípadne na základe dohody so zákazníkom.
 5. Predávajúci poskytuje v prípade spracovania tovaru na základe individuálnych požiadaviek náhľad, ktorý zašle Zákazníkovi na odsúhlasenie. Prvý náhľad je zahrnutý v cene tovaru. V prípade spracovania ďalších požiadaviek Zákazníka a vyhotovenie ďalšieho náhľadu je Predávajúci oprávnený účtovať príplatok za spracovanie každého ďalšieho náhľadu v sume určenej v Cenníku.
 6. Zákazník je povinný si skontrolovať text tovaru. Vyjadrením súhlasu s náhľadom, zákazník zároveň preberá zodpovednosť za text uvedený na tovare, pričom súhlasom s náhľadom vyjadruje zároveň aj to, že text neobsahuje akékoľvek chyby.

Článok 5

Spôsob dopravy

 1. Prepravu zabezpečuje GLS General logistic system Slovakia, s.r.o..
 2. Cena za prepravu tovaru je vždy uvedená v Objednávke, a je určená prepravnou spoločnosťou
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu ceny prepravy, poštovného a balného predovšetkým v prípade, ak prepravná spoločnosť zmení ceny. O zmenách poplatkov za prepravu bezodkladne informuje Predávajúci Zákazníka formou Cenníka, prípadne e-mailom.
 4. Predávajúci účtuje balné vo výške podľa Cenníka.
 5. Predávajúci je oprávnený zmeniť výšku v prípade, ak prepravná spoločnosť zmení výšku ceny za prepravu tovaru, prípadne ak cena obalového materiálu stúpne o viac ako 10%.

Článok 6

Platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný uhradiť cenu za dodaný tovar alebo služby spôsobom, ktorý si zvolil v objednávke a to buď bezhotovostne na účet Predávajúceho uvedeného v daňovom doklade alebo v hotovosti pri prevzatí Zákazky, prípadne na dobierku k rukám prepravnej spoločnosti.
 2. Cena je splatná na základe objednávky Zákazníka najneskôr do dátumu uvedeného na daňovom doklade. (zálohu – cez zál. Faktúru),
 3. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Za deň prevodu vlastníckeho práva sa považuje deň, keď je kúpna cena poukázaná na účet Predávajúceho alebo deň prevzatia zákazky, podľa toho, ktorý deň nastane neskôr.
 4. Na Zákazníka prechádza nebezpečenstvom škody na Zákazke dňom prevzatia Zákazky od Prepravnej spoločnosti, alebo priamo na prevádzke Predávajúceho.

Článok 7

Odstúpenie od Zmluvy

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v Objednávke prerušil výrobu, prestal dodávať na Slovensko, alebo nastala iná závažná zmena, pre ktorú nie je možné Objednávku Zákazníka vybaviť. Predávajúci je však povinný Zákazníkovi ponúknuť inú vhodnú alternatívu tovaru alebo materiálu. Právo odstúpiť má Predávajúci len v prípade, ak Zákazník ponúknutú alternatívu odmietol, alebo ak neexistuje iná cenovo vhodná alternatíva.
 2. Zákazníkovi, ktorý je fyzickou osobou nepodnikateľom vzniká právo na odstúpenie od Zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Zákazník má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť, odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickej „kamennej predajni“. Odskúšať v žiadnom prípade neznamená začať tovar používať, inštalovať a následne ho vrátiť Predávajúcemu.
 3. Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že dodávateľ včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 4. Odstúpenie od zmluvy musí Zákazník urobiť písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov alebo písomnou formou vo forme vyplneného formulára určeného Predávajúcim a jeho vzor je umiestnení na internetovej stránke dekoracnetabulky.sk Odstúpenie musí obsahovať identifikáciu Zákazníka, číslo objednávky, dátum predaja, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob akým má dodávateľ vrátiť už prijaté plnenie (najmä číslo účtu alebo adresu, kam vrátiť zaplatenú kúpnu cenu a dôvod odstúpenia). Zároveň s odstúpením od Kúpnej zmluvy je povinný doručiť Predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. v originálnom obale poistenej zásielky na adresu GMKdesign s.r.o., Topoľčianska 3, 851 05 Bratislava alebo osobne na prevádzke GMKdesign s.r.o.,  Šenkvická cesta 14/V, 902 01 Pezinok.
 5. V prípade, ak Zákazník odstúpi od zmluvy a vráti Predávajúcemu tovar nepoškodený v zmysle týchto obchodných podmienok obratom vráti Zákazníkovi zaplatenú kúpnu cenu za tovar.
 6. V prípade, ak Zákazník odstúpi od zmluvy a vráti Predávajúcemu tovar poškodený alebo používaný, je Predávajúci oprávnený uplatniť voči Zákazníkovi nárok na náhradu škody a to až do výšky celkovej kúpnej ceny tovaru alebo nákladov preukázateľne vynaložených na uvedenie tovaru do pôvodného stavu. Nárok na náhradu škody je Predávajúci oprávnený započítať voči pohľadávke Zákazníka z titulu nároku na vrátenie kúpnej ceny. Rozdiel je Predávajúci povinný poukázať Zákazníkovi, najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia vráteného tovaru.

Článok 8

Postupy uplatňovania a vybavovania reklamácií a sťažností Zákazníkov

 1. Záruka za tovar je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Zákazník je povinný si dodanú Zákazku skontrolovať ihneď pri alebo po prevzatí. Momentom prevzatia tovaru prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare. Zákazník je povinný vyplniť Reklamačný formulár dodaný spolu so tovarom, prípadne jeho vyplnením na stránke dekoracnetabulky.sk/reklamacny_formular
 3. Zákazník má právo neprebrať Zákazku, ak je na nej alebo obale viditeľné mechanické poškodenie, ktoré je pravdepodobne spôsobené prepravou. Je povinný skontrolovať, ak zistí poškodenie obalu – neprebrať.
 4. Akékoľvek vady alebo poškodenia Zákazky je Zákazník povinný oznámiť Predávajúcemu bezodkladne po prevzatí Zákazky. Neskoršie reklamácie nemusia byť akceptované zo strany Predávajúceho.
 5. V prípade uplatnenia reklamácie platí postup upravený v Reklamačnom poriadku. Zákazník má právo na opravu vadného tovaru. Uplatniť reklamáciu môže zákazník v prevádzkarni Predávajúceho alebo prostredníctvom vyplneného formuláru priloženého k Zákazke a zaslaného na adresu sídla našej spoločnosti alebo vyplnením formulára na našej stránke dekoracnetabulky.sk/reklamacie, prípadne zaslaním na e-mailovú adresu info@dekoracnetabulky.sk.
 6. Predávajúci nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením tovaru, neodbornou inštaláciou tovaru, prevádzkovaním v nevhodných podmienkach (najmä používanie chemických látok, v prostredí, ktoré Predávajúci označil ako za nevhodné pre daný tovar a pod.), za poškodenia vzniknutá bežným opotrebením alebo akýmkoľvek zásahom do tovaru inou ako oprávnenou osobou alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím (podsvietené obrazy).
 7. Pri podaní reklamácie je Zákazník povinný doručiť aj reklamovaný tovar zároveň s reklamáciou.
 8. O vybavení reklamácie bude Zákazník informovaný bezodkladne po jej vybavení, najneskôr v lehote 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.
 9. V prípade nesúhlasu alebo inej formy nespokojnosti Zákazníka s vybavením reklamácie, Zákazník má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Túto je Predávajúci povinný vybaviť v lehote 30 dní odo dňa je odoslania Zákazníkom. V prípade ak Predávajúci neodpovie na žiadosť o nápravu v stanovenej lehote, alebo ak Predávajúci zamietne jeho žiadosť o nápravu, má Zákazník právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ust. § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam subjektov je uvedený na stránke www.mhsr.sk) Zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu použiť aj platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/ods/)

Článok 9

Záverečné ustanovenia

 1. Zákazník prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí.