Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť GMKdesign, s.r.o. so sídlom Topoľčianska 3, 851 05 Bratislava, IČO: 50 996 126, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 122005/B ako prevádzkovateľa v zmysle Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov rešpektuje a ochraňuje súkromie, vrátane osobných údajov svojich klientov. Pri činnosti našej spoločnosti zbierame a spracúvame o našich klientoch len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy resp. na splnenie povinností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. V prípade Vášho súhlasu môžeme využívať Vaše osobné údaje na marketingovú komunikáciu s Vami.

Naše systémy, aplikácie používajú legálne zakúpené licencie, ktoré garantujú ochranu osobných úradov na úrovni zodpovedajúcej technologickým možnostiam súčasnej doby.

O našich klientoch zbierame len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné podľa zákona alebo na realizáciu príslušnej zákazky. Sú to najmä nasledovné osobné údaje: titul, meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, bankový účet, podpis nevyhnutné pre uzavretie zmluvy ako aj informácie ktoré sú nevyhnutne potrebné na realizovanie Vašej zákazky napr. dátum narodenia, dátum svadby, fotky, váha, dĺžka, fotka a iné.

Účelom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie zmluvy (najmä kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo) a realizácia Vašej zákazky.

Právnym základom je zmluva resp. predzmluvný vzťah (objednávka) resp. zákon, ktorým sme povinný sa riadiť (zákon o účtovníctve, príslušné daňové zákony a pod.)

Vami poskytované údaje spracúvame osobne. V závislosti od Vami požadovaných služieb alebo tovaru môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté našim partnerom a to v nevyhnutnom rozsahu v závislosti od Vašej zákazky:

Biznár, s.r.o.

GLS Logistics, s.r.o.

Sklofix, s.r.o.

Sklodekor, s.r.o.

Vami poskytované osobné údaje neprenášame do tretích krajín. Taktiež neprebieha automatické rozhodovanie alebo profilovanie Vás na základe Vami poskytnutých osobných údajov.

Lehota uloženia vyplýva z jednotlivých účelov spracovania a je v prípade obchodnoprávneho vzťahu 5 rokov odo dňa splnenia zmluvne dohodnutého plnenia. Pre daňové a účtovné účely sú informácie ukladané po dobu určenú zákonom, aktuálne 11 rokov odo dňa uzatvorenia daňového alebo účtovného prípadu. Naša spoločnosť však po uplynutí účelu a zákonom určených lehôt na ukladanie (napr. v zmysle zákona o účtovníctve, zákona o dani z príjmov a pod.), prípadne po uplynutí trvania nášho záujmu spojeného najmä s ochranou našich oprávnených záujmov (plynutie záručnej lehoty, plynutie premlčacích lehôt a pod.)  bez ďalšieho likviduje osobné údaje. V prípade, ak po zaslaní našej cenovej ponuky neobdržíme od Vás objednávku, bude cenová ponuka a všetky poskytnuté osobné údaje súvisiace s Vašou žiadosťou vymazané.

V prípade, ak Vaše osobné údaje sú spracúvané na základe Vášho súhlasu, tento ste oprávnený odvolať kedykoľvek a my urobíme všetky potrebné kroky k obmedzeniu resp. zabráneniu ďalšieho spracúvania Vašich osobných údajov, prípadne k likvidácii Vašich osobných údajov v našich systémoch.

V prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu spracúvame o Vás nesprávne, alebo neúplné údaje, môžete nás kedykoľvek požiadať o ich doplnenie alebo opravu na adrese info@gmkdesign.sk.

Máte právo na zabudnutie, čo znamená, že máte právo na výmaz Vašich osobných údajov z našich systémov. O výmaz nás môžete požiadať na adrese info@gmkdesign.sk . My Vašu žiadosť posúdime a v prípade, ak výmazu nebránia žiadne legislatívne podmienky resp. ochrana našich oprávnených záujmov, vaše údaje budú vymazané. O tejto skutočnosti Vás budeme informovať.

Máte tiež právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, v prípade ak na základe Vášho podnetu zistíme, že nemáme právny základ pre spracúvanie Vašich osobných údajov a teda ich spracúvanie je nelegitímne, upustíme od ich spracúvania.

Otázky, podnety, požiadavky vo veci ochrany osobných údajov prosím zasielajte na adresu info@gmkdesign.sk alebo písomne na adresu: GMKdesign s.r.o. so sídlom Topoľčianska 3, 851 05 Bratislava. Sme pripravení Vaše podnety spracovať v čo najkratšom čase, v zmysle zákona najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia Vašej žiadosti. V prípade, ak nebude možné v tejto lehote Vašu žiadosť vybaviť budeme Vás o tejto skutočnosti informovať. Odpovedať Vám budeme vždy vo forme ako bola doručená Vaša žiadosť. V prípade, ak by nebolo možné preveriť Vašu totožnosť na základe Vami podanej žiadosti dostatočne hodnoverne, môžeme od Vás vyžadovať dodatočné informácie na preukázanie Vašej totožnosti. Toto opatrenie slúži na ochranu Vás pred neoprávneným zverejnením Vašich osobných údajov tretej osobe.

Okrem iného máte tiež právo na prenosnosť údajov , čo znamená, že za zákonnom predvídaných  okolností máte právo nás požiadať o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Okrem iného sa môžete ochrany osobných údajov domáhať aj podaním sťažnosti dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

V prípade porušenia ochrany Vašich osobných údajov, vybavujeme tieto zistenia okamžite pri identifikovaní akéhokoľvek rizika na Vaše práva. O riziku, ktoré je spôsobilé privodiť Vám reálnu újmu Vás budeme okamžite informovať. V prípade podozrenia, alebo zistenia porušenia ochrany Vašich osobných údajov uprednostníme, ak nás o tejto skutočnosti budete bezodkladne informovať. Po preverení Vášho podnetu Vám bezodkladne dáme vedieť o nastavených opatreniach na elimináciu rizík na Vaše práva. Svoje podnety a zistenia zasielajte na adresu info@gmkdesign.sk. alebo písomne na adresu GMKdesign s.r.o. so sídlom Topoľčianska 3, 851 05 Bratislava.